EDL liikmeks saamiseks tuleb esitada (digitaalselt): 

AVALDUS (vabas vormis), CV ja PORTFOLIO.

EDL juhatus annab vastuse ühe kuu jooksul.

Väljavõte EDL põhikirjast:

4.    Liikmeks võtmine, väljaastumine ja väljaarvamine.

4.1    Liidu liikmeks võib olla iga Eesti Vabariigi või mõne muu riigi füüsiline isik, kes omab erialast haridust. Liidu liikmeks võib vastu võtta ka käesolevas punktis sätestatud tingimustele mittevastava hariduse või kutsepraktikaga füüsilise isiku tingimusel, et ta tunnistab liidu põhikirja ning tegutseb liidu loomealal või tema tegevus on seotud eesti disaini edendamise või liidu tegevusele kaasaaitamisega. Eesmärgiga eraldama hakata loometoetust, peetakse oma erialal aktiivselt tegutsevate loovisikute üle eraldi arvestust. Liidu liikmeks vastuvõtmise täpsemad tingimused sätestatake liidu kodukorras.

4.2    Liikmeks astuja esitab liidule kirjaliku avalduse, mille juhatus vaatab läbi ühe kuu jooksul.

4.3    Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva. 

4.4    Liikmeks vastuvõtmisest võib keelduda, kui liikmeks vastuvõtmine on vastuolus põhikirjas sätestatud tingimustega või kehtestatud liidu kodukorraga.

4.5    Otsuse liikmeks vastuvõtmisest keeldumise kohta saadetakse isikule, keda ei võetud liidu liikmeks 3 päeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

4.6    Liige võib kirjaliku avalduse alusel liidust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes kindlaks väljaastunud liikme ja liidu vastastikused varalised õigused ja kohustused.


Liikmemaks on 32 EUR (ning pensionäridele 16 EUR) aastas.

Eesti Disainerite Liidu arveldusarve Swedbank EE302200001120185723