Vabakutselise loovisiku loometoetuse taotluse näidis

 

Soovitatavad read:

 1. Taotleja andmed (nimi, isikukood, kontakttelefon, arvelduskonto, eelistatud teavitamise viis: e-postiaadress või postiaadress)
 2. Kas taotlus esitatakse FIEna (sel juhul lisada äriregistri kood)
 3. Millistesse teistesse loomeliitudesse taotleja kuulub
 4. Taotleja kinnitus, et ta on teadlik loometoetuse taotlemise tingimustest ning:
  1. ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel;
  2. eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist on vabakutselisel loovisikul õigus saada loometoetust ka juhul, kui ta on loometoetuse maksmisele eelnenud kuul saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel kuni ühe LLS § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suuruses (ehk kuni 584 eurot);
  3. eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist võib erinevate tulumaksuga maksustatud sissetulekute summa toetuse saamise ajal olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk kuni 584 eurot kuus (NB! loometoetuse saaja ei tohi siiski olla avalikus teenistuses ega töötada töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel). Samuti võib lisaks teenida tulumaksuseaduse § 19 lõigetes 3, 5 ja 6 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu;
  4. ei õpi päevases või täiskoormusega õppes, ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses, ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni, ei saa vanemahüvitist, ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool loometoetuse suurusest.
 5. Taotleja kinnitus, et esitatud andmed on õiged ja vajadusel dokumentaalselt tõestatavad.
 6. Taotleja allkiri ja taotluse esitamise kuupäev

NB! Eriolukorra ajal ja 180 päeva jooksul pärast selle lõppemist ei kohaldata loovisiku suhtes nõuet, et toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat (LLS § 18 lõike 7 teine lause).