Eesti Disainerite Liidu ja disainiettevõtete pöördumine EV kriisikomisjoni poole! 02.04.2020


Käesolevaga edastame Eesti disainivaldkonna mikro- ja väikeettevõtete välkküsimustiku andmed, analüüsi, tulemused ja ettepanekud.


Küsitlusele vastanud 138 isetootva disainiettevõtete vältimatute kulude katmise vajadus 2020. aasta märtsis ja aprillis on 1 180 356 € (keskmine 8744 €), mida võib laiendada kogu valdkonnale (arvestades, et isetootvaid disainettevõtteid on 2018. aasta seisuga 349; allikas KI 2018. aasta raport) kogusummas 3 051 656 €.

Küsimustiku analüüsi tulemusena vajavad ettevõtted kõige enam abi:

1.     Tööjõukuludega

2.     Üüri- ja üldkulude katmise ning rendipindadega

3.     Käibevahendite ja varasemalt võetud laenukohustuste katmisega

4.     Varasemalt saadud ettevõtlustoetuste aruandluskohustuste tingimuste leevendamise ja tühistamisega

Täpsemad toetuste vajadus ja ettepanekud on välja toodud küsimustiku tulemuste analüüsi punktis 8, Lisa 2.
 

Lisaks toetame käesolevaga EVEA ettepanekuid väikeettevõtete likviidsuse toetamiseks, sh EVEA ettepanekut avada „solidaarsuse fond“ või toetusmeede, mille sihtgrupp on FIE-d, mikro- ja väikeettevõtjad, kelle tegevus on oluliselt kannatanud koroonakriisi tõttu (müügitulu langus üle 30% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; sh arvestades disainiettevõtete hooajalisust) ning maksta seda taotluste alusel arvestusega, et see kataks konkreetse ettevõtte normaalsed püsikulud 70% ulatuses kolme kuu jooksul. Samuti oleme küsimustiku tulemustele toetudes täiesti veendunud lihtsustatud korras taotletava soodsate tingimustega mikrokrediidi meetme vajalikkuses (EVEA pöördumine 31.03.20 p. 8) - disaini mikroettevõtted vajavad tungivalt nii kompensatsiooni kui sildfinantseerimist ja käibevahendeid kriisist väljumiseks.

Sildfinantseerimise ja krediidimeetmete vajaduse ning ettepanekud on välja toonud ka muusikaettevõtete ja -organisatsioonid oma kompensatsiooni- ja leevendusmeetmete ettepanekutega pöördumises (26.03.20 p. 5) - toetame ettepanekuid!

Soovime rõhutada, et kõikide meetmetega tuleb ära hoida mikroettevõtete mõttetut pankrotistumist, sest see takistab 3 aastat peale pankrotti uuesti ettevõtlustegevuse alustamist ning tähendaks valdkonna laostumist – s.t et kaotame andekad ja riigi kuvandit loovad loomeinimesed ettevõtlusest kolmeks aastaks. See omakorda soosib tulevikus skeemitamist, ettevõtete viimist välismaale ning loomeettevõtjate motivatsiooni täielikku kadumist. On mõistetav, et kõiki ettevõtteid hetkel päästa ei ole võimalik ning riiklikult peaks toetama ja hoidma end aastate jooksul visalt üles töötanud ja juba edu saavutanud disainereid ja ettevõtteid. Seega teeme ettepanekud järgmiseks kriteeriumiteks:

Toetuse saamise eeldused: 

1.     Ettevõtte põhisissetulek peab tulema loomealalt või -tegevusest

2.     Ettevõtte käibe alampiir on 20000-25000€ aastas

3.     Toetuste jagamisel tuleb vaadata eelmiste aastate näitajaid tervikuna, näiteks 2018. aasta majandusaruannet, mitte hinnata ainult viimaste kuude käivet. See loob adekvaatsema pildi ettevõtte tegevusest ning aitab vältida skeemitajaid ja kasulõikajaid, kes hetkel võivad 2019. aasta näitajatega manipuleerima hakata, kuna majandusaasta aruanded on veel esitamata.


4.     Kindlasti tuleb arvestada ettevõtete valdkonnaspetsiifilise hooajalisusega, mis põhjendab taas, et on vaja vaadata eelmiste aastate näitajaid tervikuna, mitte hinnata ainult viimaste kuude laekumisi.

 
Disainivaldkonna spetsiifilisuse mõistmiseks on näidiseks lisatud rahvusvaheliselt tunnustatud ja eksportiva disainiettevõtte profiil ning ettevõtte tekkinud murekohad antud eriolukorras (Lisa 3).

 

Pöördumisele on lisatud:

Lisa 1. Anonümiseeritud vastuste koondtabel
Lisa 2. Välkküsimustiku tulemuste kokkuvõte
Lisa 3. Disainiettevõtte näidisjuhtum

 

Lugupidamisega

Eesti mikro- ja väikeste disainiettevõtete nimel Eesti Disainerite Liit

Ilona Gurjanova
Eesti Disainerite Liidu president