Loometoetused 2021 aastal 11.01.2021

Disainerid, kes loometoetust ei ole kahe aasta jooksul saanud, võivad taodelda 6 kuuks toetust (ja sellele järgneval 6 kuul pikendust), eeldades, et taotlemisele eelneval kuul ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui poole miinimumpalga ehk 292 euro ulatuses.

EDL liikmetel, kes soovisid loometoetust või toetuse kuuekuulist pikendust 2020.aastal aga vahendite nappuse tõttu said eitava vastuse, võivad teha uue taotluse 2021.a. vahenditele.

2021.a. EDL oma liikmetele stipendiume välja maksta ei saa, kuna kogu reserv on läinud loometoetuste maksmiseks.

Loomeliidud on teinud ühisavalduse Kultuuriministrile - eesmärgiks uute lisavahendite hankimine. Samuti oleme teinud ühisavalduse Peaministrile ja Euroopa Komisjonile, et rakendataks Euroopa Parlamendi soovitus jaotada RRF fonde kultuurivaldkonnale vähemalt 2%.

Väljavõte: "Pöördumises kutsusime valitsust üles eraldama kultuuri- ja loomemajanduse sektorile vähemalt 2% majanduse elavdamiseks ette nähtud Taaskäivitamisrahastu vahenditest, käsitlema kultuuri- ja loomesektorit ja -majandust ELi majanduse elavdamise kava raames strateegilise sektori ja prioriteedina, määrama kindlaks konkreetse eelarve kiirete ja konkreetsete meetmetega ning kaasama kultuuri- ja loomesektori sotsiaalsed partnerid jaotuskava aruteludesse.

Tahame komisjonile eraldi toonitada, et Eesti kultuuri- ja loomemajanduse sektori kogutööhõive protsent on märgatavalt kõrgem (5,6%) ELi keskmisest (3,7%) ja Eesti puhul ei peaks lähtuma üleskutses mainitud miinimummäärast vaid eraldama kultuuri- ja loomemajanduse valdkonnale oluliselt rohkem."

Vabakutselise loovisiku loometoetus

Loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel saavad loometoetust taotleda vabakutselised loovisikud, kes tegelevad loometegevusega autori või esitajana kas arhitektuuri, audiovisuaalse kunsti, disaini, etenduskunsti, helikunsti, kirjanduse, kujutava kunsti või stsenograafia loomealal ning kelle loometegevuse tulemuseks on konkreetne teos – autoriõiguse objekt. Loomealade tugiteenuse pakkujad (kes ise teoseid ei loo) loometoetust taotleda ei saa.

TÄHELEPANU! 2020. aastaks on loometoetusteks mõeldud vahendid otsas, eelarvevahendid avanevad uuesti jaanuaris 2021.

Loometoetus

Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub ühte tunnustatud loomeliitudest ja vastab loovisikute ja loomeliitude seaduses nimetatud tingimustele (LLS § 3 lõige 1 ja § 16), on õigus saada loomeliidu kaudu loometoetust kuus kuud, võimalusega pikendada toetuse perioodi veel kuue kuu võrra. Loometoetuse suurus on Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklik miinimumpalk ning toetuse saajale on tagatud ka ravikindlustus. Loovisik võib taotluse esitada igal ajal, kui sissetulekud on kaotatud ja isik vastab seaduse tingimustele, taotluste esitamiseks ei ole tähtaegu. Igas tunnustatud loomeliidus (vt nimekiri) on loometoetuste eest vastutav töötaja, nõu võib küsida ka Kultuuriministeeriumist.

  • Toetuse saamiseks peab vabakutseline loovisik, kes on mõne tunnustatud loomeliidu (vt nimekiri) liige, esitama taotluse oma loomeliidule. Juhul kui loovisik kuulub mitmesse loomeliitu ning pole teinud avaldust, et tema kohta arvestataks toetust vaid ühele loomeliidule, tuleb taotlus esitada kõigile loomeliitudele, mille liige ta on. Lisainfot taotlemise kohta saab loomeliitudest.

NB! Loometoetuse maksmise perioodi pikendamise taotlus peab olema esitatud vähemalt 30 päeva enne loometoetuse maksmise esimese perioodi lõppemist.

TÄHELEPANU! Seoses eriolukorrast 180 päeva möödumisega muutuvad nn tavapäraseks loometoetuse taotlemise tingimused:

  • Oktoobris ja novembris 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni üks miinimumpalk kuus ehk 584 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel). Alates detsembrist 2020 tohib toetuse saamise ajal erinevate ebaregulaarsete sissetulekute summa olla kuni pool miinimumpalka kuus ehk 292 eurot (NB! samas peab isik vastama siiski LLS § 3 lg 1 nõuetele ehk ei tohi töötada töölepingu või mõne muu sarnase lepingu alusel).
  • Kui praegune loometoetuse saaja esitab loometoetuse pikendamise taotluse õigeaegselt ehk 30 päeva enne oma praeguse loometoetuse perioodi lõppu (loometoetuse periood arvestatakse loometoetuse taotluse esitamisest 6 kuud) ja tema suhtes tehakse haldusakt (otsus) taotluse rahuldamata jätmise kohta raha puudumisel, saab ta 2021. aasta jaanuaris esitada uue loometoetuse pikendamise taotluse, kui vastab LLS § 16 sätestatud tingimustele.
  • 2020. a oktoobris, novembris ja detsembris tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, kes taotlemisele eelneval kuul (vastavalt siis septembris, oktoobris ja novembris 2020) ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui ühe miinimumpalga ehk 584 euro ulatuses. Alates jaanuarist 2021 tohib toetust taotleda vabakutseline loovisik, kes taotlemisele eelneval kuul ei ole saanud tulumaksuga maksustatavat tulu rohkem kui poole miinimumpalga ehk 292 euro ulatuses.

https://www.kul.ee/et/vabakutseliste-loovisikute-loometoetus-ja-loomeliidud